ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : พัฒนา EQ
วันที่ : 19 มิ.ย. 2558
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

19 - 21 มิถุนายน 2558 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน จัดโครงการ " พัฒนา EQ " เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ALB113 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พัฒนาบุคลิกภาพ มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวินัยในตนเอง เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก .


[ กลับหน้าหลัก ]