ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  สัมมนา "การสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ (Professional Teacher)
วันที่ : 
  17 ธ.ค. 2557
สถานที่ : 
  สวนนพรัตน์รีสอร์ท อ.เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม
 
  17 - 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานบุคคล ร่วมกับศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จัดโครงการสัมมนา "การสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ (Professional Teacher)" เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อไป เวลา 9.00 -17.00 น. ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท อ.เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  อบรมเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะจำลอง (Simulation) หลักสูตรนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants )
วันที่ : 
  17 ธ.ค. 2557
สถานที่ : 
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
  17 - 19 ธันวาคม 2557 คณะบัญชี ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ "อบรมเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะจำลอง (Simulation) หลักสูตรนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants )" เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25
วันที่ : 
  16 ธ.ค. 2557
สถานที่ : 
  บัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร 1
 
  ศูนย์สหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 (ภาคเรียนที่ 2/2557) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เวลา 13.00-16.30 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ภาษาอังกฤษแสนสนุก
วันที่ : 
  15 ธ.ค. 2557
สถานที่ : 
  โรงเรียนร่วมจิตประสาท และโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "ภาษาอังกฤษแสนสนุก" เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนร่วมจิตประสาท และโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับน้องๆนักเรียนผ่านกิจกรรมนันทนาการ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วันที่ : 
  03 ธ.ค. 2557
สถานที่ : 
  ม.ศรัีปทุม
 
  3 - 14 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 
  02 ธ.ค. 2557
สถานที่ : 
  Exhibition Hall อาคาร 11
 
  "พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" (วันพ่อแห่งชาติ) จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ Exhibition Hall อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เวลา 10.00 - 12.00 น .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
วันที่ : 
  30 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  Convention 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
  โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD) เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียน" และ หัวข้อ "ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรัปรุง 2555) เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและดำเนินงานที่ยกเลิก" ณ Convention 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม เวลา 8.00 - 17.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การแข่งขันตอบปัญหาการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ครั้งที่ 6
วันที่ : 
  27 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
 
  การแข่งขันตอบปัญหาการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ครั้งที่ 6 จัดโดยคณะบัญชีม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ ปวช.และปวส. สายการบัญชีได้แสดงความรู้ความสามารถในการตอบปัญหาด้านการบัญชี และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันที่สอนวิชาการบัญชี ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม เวลา 8.30-16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะบัญชี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค 1/2557 และพิธีสานสัมพันธ์ชาวบัญชีศรีปทุม
วันที่ : 
  22 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  อาคารเอนกประสงค์
 
  คณะบัญชี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค 1/2557 และพิธีสานสัมพันธ์ชาวบัญชีศรีปทุม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและคณาจารย์ ณ Exhibition Hall อาคาร 40 ปี ศรีปทุม เวลา 08.30 - 12.00 น. และ อาคารเอนกประสงค์ เวลา 18.00 - 22.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ : 
  20 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา 08.30 -16.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะบัญชี พานักศึกษา เข้าเยี่ยมชมงาน "SET in the City 2014 Tour for University"
วันที่ : 
  20 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
 
  คณะบัญชี พานักศึกษา เข้าเยี่ยมชมงาน "SET in the City 2014 Tour for University" ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เวลา 14.00 - 15.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กิจกรรมแข่งขันกีฬา "Accounting Sport Day"
วันที่ : 
  15 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  สนามกีฬา ม.รังสิต
 
  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับคณะบัญชีจาก 7 สถาบัน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา "Accounting Sport Day" เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาคณะบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ สนามกีฬา ม.รังสิต เวลา 8.00 - 17.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการสร้างโอกาสการได้งานทำให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่า "Come & Click Your Career"
วันที่ : 
  13 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  Auditorium 1 อาคาร 40 ปี
 
  โครงการสร้างโอกาสการได้งานทำให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่า "Come & Click Your Career" กับ สายการบินนกแอร์ โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการ "Asian Child Studies"
วันที่ : 
  10 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 12A ห้อง 12A01
 
  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม จัดโครงการ "Asian Child Studies" ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีนิยมไทย ผ่านทางการละเล่นของเยาวชนไทยในอดีต ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 12A ห้อง 12A01 เวลา 8.30 - 16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก
วันที่ : 
  10 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก (วันที่ 10-16 พ.ย. 2557) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมคัดเลือก 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.ฟุตซอลชาย 2.วอลเลย์บอล ชาย-หญิง 3.วอลเลย์บอลชายหาด ชาย-หญิง 4.บาสเกตบอลหญิง 5.เปตองทุกประเภท และบาสเกตบอลชายได้รับสิทธไม่ต้องแข่งขันในรอบคัดเลือก เนื่องจากเป็นแชมป์เก่า การจัดแข่งขันรอบคัดเลือก ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต "อย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์ ชาวศรีปทุมกันด้วยนะ" .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะบัญชี รณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณรอบวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
วันที่ : 
  07 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  ณ บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
 
  คณะบัญชี รณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณรอบวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการบำเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน ณ บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน เวลา 8.00 - 11.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะบัญชี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และพิธีสานสัมพันธ์ชาวบัญชีศรีปทุม
วันที่ : 
  01 พ.ย. 2557
สถานที่ : 
  Exhibition Hall อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
  คณะบัญชี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และพิธีสานสัมพันธ์ชาวบัญชีศรีปทุม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและคณาจารย์ ณ Exhibition Hall อาคาร 40 ปี ศรีปทุม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  25 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 
  30 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  าคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร11)
 
  "25 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์" จัดโครงการสถาปานาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร11) เวลา 8.30 - 17.00 น วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการในลานจอดท่าอากาศยาน
วันที่ : 
  29 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัด บรรยายพิเศษ บัณฑิตในอุดมคติทางด้านธุรกิจการบิน เรื่อง การบริหารจัดการในลานจอดท่าอากาศยาน โดยวิทยากร คุณธีระศักดิ์ กุศลานนท์ ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 15.00- 17.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ : 
  25 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น
 
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น เวลา 8.30- 16.30 น. .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/161 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
.