ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  โครงการบริษัททัวร์จำลอง (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  31 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  เส้นทาง กรุงเทพ-พิษณุโลก-สุโขทัย-ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่
 
  31 มีนาคม- 3 เมษายน 2558 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริษัททัวร์จำลอง จัดนำเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศ กรุงเทพ-พิษณุโลก-สุโขทัย-ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ เพื่อนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ เส้นทาง กรุงเทพ-พิษณุโลก-สุโขทัย-ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "เสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในโรงแรม" (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  29 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท
 
  29- 30 มีนาคม 2558 : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "เสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในโรงแรม" เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการทดสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  29 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 11-803 อาคาร 11
 
  29- 31 มีนาคม 2558 : คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทดสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ณ ห้อง 11-803 อาคาร 11 เวลา 9.00- 18.00 น. และ 17.30- 19.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "English Camp" (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  27 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  สโมสรอู่ราชนาวี มหิดลอดุลยเดช สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
  27- 28 มีนาคม 2558 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "English Camp" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สโมสรอู่ราชนาวี มหิดลอดุลยเดช สัตหีบ จังหวัดชลบุรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี
วันที่ : 
  26 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 5-901
 
  26- 27 มีนาคม 2558 : คณะบัญชี จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำรวจบุคลิกภาพตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพตนเองและเกิดความมั่นใจ ณ ห้อง 5-901 เวลา 8.30-16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การแข่งขันกีฬาภายในคณะนิติศาสตร์ "นิติเกมส์"
วันที่ : 
  23 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  สนามกีฬา และโรงยิม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  23- 25 มีนาคม 2558 : คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะนิติศาสตร์ "นิติเกมส์" เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษา และสร้างความสามัคคีอันดีให้กิดแก่หมู่คณะผ่านการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาและโรงยิม อาคาร 9 ชั้น 12 เวลา .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการทดสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  22 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 11-803 อาคาร 11
 
  22- 23 มีนาคม 2558 : คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทดสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ณ ห้อง 11-803 อาคาร 11 เวลา 9.00- 18.00 น. และ 17.30- 19.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SDM contest 2015 Workshop อบรมพัฒนางาน
วันที่ : 
  21 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ที่ทำการคณะดิจิทัลมีเดีย ชั้น 5-6 อาคาร 11
 
  21 และ 28 มีนาคม 2558 : คณะดิจิทัลมีเดีย จัดโครงการ SDM contest 2015 (Workshop อบรมพัฒนางาน) เพื่ออบรมการพัฒนาผลงานการส่งประกวด SDM contest 2015 ให้ดียิ่งขึ้น ณ ที่ทำการคณะดิจิทัลมีเดีย ชั้น 5-6 อาคาร 11 เวลา 8.30- 16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการเก็บเส้นทางกรุงเทพ-สมุทรสงคราม-ราชบุรี-กาญจนบุรี-นครปฐม (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  20 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ส้นทางกรุงเทพ-สมุทรสงคราม-ราชบุรี-กาญจนบุรี-นครปฐม
 
  20- 22 มีนาคม 2558 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเก็บเส้นทางกรุงเทพ-สมุทรสงคราม-ราชบุรี-กาญจนบุรี-นครปฐม เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) พร้อมทั้งได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ เส้นทางกรุงเทพ-สมุทรสงคราม-ราชบุรี-กาญจนบุรี-นครปฐม เวลา 8.00- 18.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "How to read and write english effectively" (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  19 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 11-1107 อาคาร 11
 
  19 มีนาคม 2558 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "How to read and write english effectively" เพิ่มเติมทักษะด้านการอ่านและการเขียนที่สอดคล้องกับรายวิชา EBC 233 และ EBC 331 ณ 11-1107 อาคาร 11 เวลา 11.30-14.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี" (คณะบัญชี)
วันที่ : 
  19 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1
 
  19 มีนาคม 2558 : คณะบัญชี จัดโครงการประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและ ประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี" ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1 เวลา 9.00 - 12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะบัญชี จัดโครงการอบรมภาษีอาเซียน
วันที่ : 
  18 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  Convention 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11
 
  18 มีนาคม 2558 : คณะบัญชี จัดโครงการอบรมภาษีอาเซียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจระบบภาษีของประเทศสมาคมอาเซียน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต ณ Convention 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11 เวลา 14.00 - 17.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  15 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  Convention 1-2 ชั้น 4 และ Auditorium 1
 
  15 และ 22 มีนาคม 2558 : คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ณ Convention 1-2 ชั้น 4 และ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 13.00- 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ประกาศผลการประกวด "คลิปบัญชีสร้างสรรค์ปี 2557"
วันที่ : 
  13 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุม 5-901
 
  13 มีนาคม 2558 : คณะบัญชี ประกาศผลการประกวดคลิปบัญชี เรื่อง "คลิปบัญชีสร้างสรรค์ปี 2557" เพื่อใช้ในการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์สู่ภาคธุรกิจ ผู้บริการในอนาคต ณ ห้องประชุม 5-901 เวลา 15.00 - 16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "Lunch Talk" (คณะบริหารธรุกิจ)
วันที่ : 
  12 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุมบงกช อาคาร 10 ชั้น 6
 
  12 มีนาคม 2558 : คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "Lunch Talk" เพื่อให้คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่มีตำแหน่งทางวิชาการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้คณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 เวลา 09.00- 13.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  แถลงข่าวผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN WomenEntrepreneurs)
วันที่ : 
  09 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14
 
  9 มีนาคม 2558 : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดแถลงข่าวผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN WomenEntrepreneurs) ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการเตรียมสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้าน ICT (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  08 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุม Auditorium 2
 
  8 มีนาคม 2558 : คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้าน ICT แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ณ ห้องประชุม Auditorium 2 อาคาร 11 เวลา 9:00- 16:00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  จัดโครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  08 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 2 อาคาร 11
 
  8 และ 15 มีนาคม 2558 : คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม Auditorium 2 อาคาร 11 เวลา 9:00- 16:00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการเก็บเส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์ (ศิลปศาสตร์)
วันที่ : 
  07 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  เส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์
 
  7- 8 มีนาคม 2558 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเก็บเส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์ เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) พร้อมทั้งได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ เส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์ เวลา 8.00- 18.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax auditor)
วันที่ : 
  07 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุมปัทมา
 
  7- 8 , 14- 15 และ 21-22 มีนาคม 2558 : คณะบัญชีร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax auditor) : โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ณ ห้องประชุมปัทมา 8.30-16.30 น. .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/161 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
.