ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  พัฒนาบุคลิกภาพภายใน และวุฒิภาวะทางอารมณ์
วันที่ : 
  23 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
 
  23 - 27 เมษายน 2558 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดโครงการ "พัฒนาบุคลิกภาพภายใน และวุฒิภาวะทางอารมณ์" เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ดี ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวินัยในตนเอง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สร้างอัตลักษณ์ เตรียมพร้อมบุคคลากรทำงานในสายบริการ
วันที่ : 
  22 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "สร้างอัตลักษณ์ เตรียมพร้อมบุคคลากรทำงานในสายบริการ" เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานสายบริการ เวลา 13.00-17.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 7
วันที่ : 
  10 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  ชุมชนทหารสื่อสาร
 
  ศูนย์ศิษย์เก่านักศึกษาทุนและชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการ "บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 7" เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ชุมชน เวลา 08.30-14.00 น. ณ ชุมชนทหารสื่อสาร .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานสงกรานต์คณะบัญชี
วันที่ : 
  09 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุมคณะบัญชี ชั้น 10 อาคาร 9
 
  คณะบัญชี จัดโครงการ "สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานสงกรานต์คณะบัญชี" เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และให้นักศึกษารดน้ำขอพรจากคณาจารย์เพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่ออาจารย์ เวลา 13.30 น - 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะบัญชี ชั้น 10 อาคาร 9 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU The Professional Business Talent Series ครั้งที่ 2/2557
วันที่ : 
  09 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  เธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 11
 
  คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร "SPU The Professional Business Talent Series ครั้งที่ 2/2557" หัวข้อ "การปรับตัวของธุรกิจเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ AEC" เวลา 09.00- 12.00 น. ณ เธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "The Professional" พบ "ตัวจริง ประสบการณ์จริง"
วันที่ : 
  08 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  "The Professional" พบ "ตัวจริง ประสบการณ์จริง" จากหลากหลายมืออาชีพในทุกวงการ ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาเล่าเรื่องกันแบบหมดเปลือก เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ และค้นพบแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์จริง ของเหล่าไอดอลที่ไม่ธรรมดา เวลา 13.30- 17.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU Gallery & Spu Mini Job Fair 2014
วันที่ : 
  08 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคาร 5
 
  ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการแสดงผลงานนักศึกษาชมรม ประจำปี 2557 "SPU Gallery & Spu Mini Job Fair 2014" เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานหรือกิจกรรมของชมรม และได้มีโอกาสสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการชั้นนำ เวลา 09.00- 16.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคาร 5 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  จิตอาสา เสริมสร้างคุณธรรมและวัฒนธรรม ประจำปี 2557
วันที่ : 
  07 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  7 - 24 เมษายน 2558 : คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "จิตอาสา เสริมสร้างคุณธรรมและวัฒนธรรม ประจำปี 2557" เวลา 09.00-17.00 น. ณ บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม (หมู่บ้านชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ,ห้องสมุดประชาชนบางเขน ,ห้องสมุดชุมชนเมาคลี เขตหลักสี่ ,วัดบางบัว ,หมู่บ้านชุมชนบางบัว ,เด็กพิการบ้านปากเกร็ด) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2/2557
วันที่ : 
  05 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
 
  5 - 6 เมษายน 2558 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2/2557 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแก่นักศึกษา เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ทิศทางและการปรับตัวสำหรับวิชาชีพการบัญชีในอนาคต
วันที่ : 
  04 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  อาคารเอนกประสงค์
 
  คณะบัญชี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ "ทิศทางและการปรับตัวสำหรับวิชาชีพการบัญชีในอนาคต ภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557" เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังความคิดเห็นดีๆจากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่และวิทยากรภายนอกเกี่ยวกับการทำงานในสายงานบัญชี เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Open U เลือกที่ใช่ Like ที่ชอบ กับ SPU
วันที่ : 
  04 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม Open U เลือกที่ใช่ Like ที่ชอบ กับ SPU แก่น้องๆ ระดับมัธยมศึกษา ภายในงานพบกิจกรรมการแสดงบนเวที สนุกกับ Workshop เล่นเกมกับรุ่นพี่คณะต่างๆ และมันส์กับมินิคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง เวลา 08.00- 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
วันที่ : 
  04 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) เรื่อง "การัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมยานยนต์" เวลา 13.30- 15.00 น. ณ Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 6
วันที่ : 
  03 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  ชุมชนกองบัญชา การตำรวจสื่อสาร
 
  ศูนย์ศิษย์เก่านักศึกษาทุนและชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 6" เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อตอกย้ำหนึ่งในนโยบายหลัก ของ ม.ศรีปทุม ที่มุ่งหมายการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เวลา 08.30-14.00 น. ณ ชุมชนกองบัญชา การตำรวจสื่อสาร .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เวทีมวยชั่วคราว "ศึก M-150 พิชิตโลกวันทรงชัย"
วันที่ : 
  03 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  เวทีมวยชั่วคราว ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท เอสเอสอาร์ โปรดักชั่น จำกัด จัดเวทีมวยชั่วคราวแข่งขัน "ศึก M-150 พิชิตโลกวันทรงชัย" ถ่ายทอดสดการแข่งขันทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 แข่งขันเวลา 14.00- 16.00 น. ณ เวทีมวยชั่วคราว ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SALON BUSINESS MANAGEMENT MAKE A WISH @ SPU
วันที่ : 
  03 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11
 
  คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเพิ่มความว้าว เพิ่มสีสัน เปลี่ยนลุคสุดชิคให้ตัวคุณ ในกิจกรรม "SALON BUSINESS MANAGEMENT MAKE A WISH @ SPU" โดยช่างมืออาชีพจาก Chalachol และ Mille Make Up พร้อมพบประสบการณ์ในการเดินแบบโชว์ลุคใหม่ กิจกรรมการโหวต The Best of MAKE A WISH @ SPU เวลา 08.00- 16.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เรียนรู้หลักการรับประทานอาหารสากลแบบ Full Course
วันที่ : 
  02 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  โรงแรมรามาการ์เด้น
 
  2- 3 เมษายน 2558 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน จัดโครงการพานักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ALB113 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ไปเรียนรู้หลักการรับประทานอาหารสากลแบบ Full Course อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมด้วยตนเอง เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 /2557
วันที่ : 
  02 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  ออดิทรอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11
 
  คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 /2557 เวลา 08.30- 12.30 น. ณ ออดิทรอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกาย
วันที่ : 
  01 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 14 อาคาร 9
 
  ทุกวันจันทร์- วันศุกร์ ตลอดเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558 : สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพ "โครงการสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกาย" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เวลา 17.00-19.00 น. ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 14 อาคาร 9 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  The Best Organization for Cooperative Education
วันที่ : 
  01 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดพิธีมอบรางวัล "The Best Organization for Cooperative Education" เพื่อแสดงความขอบคุณสถานประกอบการต่างๆที่สนับสนุนการสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 09.30-12.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ : 
  01 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรมหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร10)
 
  1 - 2 เมษายน 2558 : ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจัดโครงการ "เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558" เพื่อจัดหานักศึกษาที่จะเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย เวลา 08.30-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร10) .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/161 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
.