ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  พัฒนาบุคลากร Business Talent Seires 2/2557
วันที่ : 
  18 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11
 
  คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากร Business Talent Seires 2/2557" เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ โดยวิทยากรคุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และที่ปรึกษาธุรกิจ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พัฒนาบุคลากร Business Talent Seires 2/2557
วันที่ : 
  18 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ " พัฒนาบุคลากร Business Talent Seires 2/2557 " เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ โดยวิทยากรคุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และที่ปรึกษาธุรกิจ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "สัมนาเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์สู่งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2557"
วันที่ : 
  11 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11
 
  คณะดิจิทัลมีเดีย แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง"สัมนาเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์สู่งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2557" ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11เวลา 9.00 - 14.30 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 025791111 ต่อ 1991 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
วันที่ : 
  06 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้องบัวหลวงแกรนด์ รูม
 
  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม " ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 " เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์ รูม และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6
วันที่ : 
  06 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พานักศึกษาขึ้นรับรางวัลในงาน " วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 " จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax auditor) รุ่นที่ 2
วันที่ : 
  06 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14
 
  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax auditor) รุ่นที่ 2 - วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฏากร และประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย ดร. นภัสรัญช์ บุญสร้าง จากกรมสรรพากร วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 - วิชาการสอบบัญชี โดย คุณเทวัญ วิจิตรปรีดา จากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 - วิชาการบัญชี โดย อ.สุภาพร แช่มช้อย และ อ.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น อาจารย์คณะบัญชี ม.ศรีปทุม วันที่ 13- 14 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30- 16.30น.ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การทำวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ : 
  05 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 1201 ชั้น12 อาคาร 11
 
  วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ " การทำวิจัยในชั้นเรียน " เพื่อพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน และใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงร่างงานวิจัย เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1201 ชั้น12 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ความสัมพันธ์ระหว่าง Sponsorship กับ Relationship ที่มีผลต่อธุรกิจกีฬาประเทศไทย
วันที่ : 
  05 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  THEATER ROOM ชั้น 3 อาคาร 11
 
  5 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาวิชาการ "ความสัมพันธ์ระหว่าง Sponsorship กับ Relationship ที่มีผลต่อธุรกิจกีฬาประเทศไทย" ณ ห้อง THEATER ROOM ชั้น 3 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2558
วันที่ : 
  03 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดสัมมนา " สหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2558 " เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เรียนภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ
วันที่ : 
  01 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร 11
 
  วิทยาลัยบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ " เรียนภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ " สำหรับนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท-เอก ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
วันที่ : 
  31 พ.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 1107 ชั้น 11 อาคาร 11
 
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ" โดยคุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ ประธานผู้ก่อตั้งแบรนด์ iTopPlus ร่วมแชร์ประสบการณ์จริง เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1107 ชั้น 11 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  นวัตกรรมการเรียนการสอน CDIO-Education 3.0
วันที่ : 
  26 พ.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องเธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 11
 
  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จัดโครงการ "นวัตกรรมการเรียนการสอน CDIO-Education 3.0" เวลา 09.00- 12.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
วันที่ : 
  18 พ.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องคอนเวนชั่น1 ชั้น 4 อาคาร 11
 
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดโครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก" เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความรู้ทางด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เวลา 08.30- 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น1 ชั้น 4 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เพาะพันธ์ต้นกล้าพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ : 
  14 พ.ค. 2558
สถานที่ : 
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
  14 - 17 พฤษภาคม 2558 : คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ "เพาะพันธ์ต้นกล้าพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557" เพื่อให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม และสร้างความรักความผูกพันในหมู่คณะ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  นิติศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์
วันที่ : 
  12 พ.ค. 2558
สถานที่ : 
  มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย
 
  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ "นิติศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์" เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี ได้มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เวลา 11.00-16.00 น. ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ปัจฉิมนิเทศ สหกิจศึกษา รุ่นที่ 25
วันที่ : 
  11 พ.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 901 ,902 ,903 อาคาร 9
 
  คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศ สหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม" เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 901 ,902 ,903 อาคาร 9 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พูดคุยสื่อสารผ่านประสบการณ์ด้วยความรัก...จากครูสู่ศิษย์
วันที่ : 
  11 พ.ค. 2558
สถานที่ : 
  Lounge คณะนิติศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 1
 
  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 "พูดคุยสื่อสารผ่านประสบการณ์ด้วยความรัก...จากครูสู่ศิษย์" เวลา 08.30-16.30 น. ณ Lounge คณะนิติศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  The Professional ep.1 : Organic Architecture (Wood & Bamboo)
วันที่ : 
  09 พ.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  9- 10 พฤษภาคม 2558 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ "The Professional ep.1 : Organic Architecture (Wood & Bamboo)" ร่วมรับฟังบรรยาย และกิจกรรมเวิร์คช้อปสร้างสรรค์โครงสร้างไม้ไผ่ โดยวิทยากรคุณธนพัฒน์ บุญสนาน จากบริษัท ธ.ไก่ชน และคุณบอริส ไซส์เซอร์ ผู้ก่อตั้งบริษัท 24H > architecture เวลา 9.00- 16.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
วันที่ : 
  03 พ.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 1107 ชั้น 11 อาคาร 11
 
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ" โดยคุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ Thumbsup.in.th และ Techsauce ร่วมแชร์ประสบการณ์จริง เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-17.30 น. ณ ห้อง 1107 ชั้น 11 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "วันเกียรติยศ"
วันที่ : 
  23 เม.ย. 2558
สถานที่ : 
  บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบรางวัล "วันเกียรติยศ" แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา และครอบครัวเกิดความภูมิใจ พร้อมทั้งให้นักศึกษามีกำลังใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/161 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
.